Građevinske dozvole -

Građenju građevine može se pristupiti na temelju građevinske dozvole, a graditi se mora u skladu s tom dozvolom. Građevinska dozvola izdaje se za gradnju novih i/ili rekonstrukciju postojećih građevina. Postupak ishođenja dozvola i gradnje građevine birokratski je komplicirani proces, no našim znanjem i iskustvom maksimalno ga olakšavamo i ubrzavamo. 

Ishođenje svih vrsta dozvola 

Za Vas ishodimo Lokacijske dozvole, Rješenja o izvedenom stanju, Potvrde glavnog projekta, Građevinske dozvole, Suglasnosti, Dozvole za rušenje, Energetske certifikate, Uporabne dozvole, Minimalne tehničke uvjete. Uz uslugu izrade projekata nudimo kompletnu uslugu „ključa u ruke“ odnosno ishođenje dozvola uz punomoć investitora od upravnih tijela, odjela za graditeljstvo, javnopravnih tijela te ishodimo kompletnu dokumentaciju potrebnu za izgradnju. 

Kako do građevinske dozvole?

Ispitivanje uvjeta izgradnje iz Prostornog plana. Namjena zemljišta, dopušteni koeficijenti izgradnje, maksimalna katnost, dopuštena građevinska bruto površina i ostali uvjeti.
Idejni projekt izrađuje se u skladu s Prostornim planom i željama investitora. Idejni projekt je temelj za izradu Glavnog projekta te se smatra najvažnijom fazom projektiranja. U ovoj fazi bitna je uska suradnja arhitekta i investitora.
Glavni projekt izrađuje se sukladno Idejnom projektu te je skup međusobno usklađenih projekata – arhitektonski, statički, elektrotehnički, strojarski, geodetski kojima se daje tehničko rješenje građevine. Javnopravna tijela (HEP, MUP, Vodovod, Sanitarna…) izdaju potvrdu da je Glavni projekt izrađen u skladu sa posebnim uvjetima.
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole predaje se Glavni projekt, potvrde javnopravnih tijela te popratna dokumentacija. Tijelo graditeljstva izdaje Građevinsku dozvolu nakon što utvrdi da je Zahtjev podnesen sukladno Zakonu.
Nakon ishođenja Građevinske dozvole i plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa investitor može započeti s gradnjom. Investitor je dužan prijaviti početak građenja te osigurati provedbu iskolčenja građevine.
Izgrađena građevina može se početi koristiti te se može upisati u katastar i zemljišne knjige nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Uporabna dozvola izdaje se nakon obavljanja tehničkog pregleda građevine.

Telefon: 091/5665-610 ili 01/4627-002

Imate pitanja? Mi imamo odgovore!